Dr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si

Golongan/Jabatan: Pembina – IV/a
NIP : 19740617 199903 1 003
NIDN : 0017067403
E-Mail : rudiyanto@upi.edu
S1 : Kurikulum dan Teknologi Pendidikan IKIP Bandung
S2 : Ilmu Komunikasi UNPAD Bandung
S3 : Pendidikan Anak Usia Dini UNJ

Powered By EmbedPress